N-VA stelt Europese en federale maatregelen tegen sociale dumping voor

2018-02-08T18:18:43+00:00April 5th, 2017|
NVA

N-VA wil de strijd tegen sociale dumping stevig opvoeren, zowel op Europees als op federaal niveau. N-VA-parlementsleden Helga Stevens en Wouter Raskin hebben daarvoor een lijst met maatregelen (*) opgesteld. “Deze erg concrete maatregelen moeten de aanpak van sociale dumping een pak efficiënter maken,” zegt Stevens. “Daarvoor kijken we in de eerste plaats naar Eurocommissaris Thyssen die dringend een beter Europees kader moet scheppen dat minder ruimte laat voor misbruik in risicosectoren zoals de bouw en de schoonmaak.” “Op federaal niveau moeten we tot een competitievere sociale zekerheid komen,” vult Kamerlid Raskin aan. “Doordat de sociale lasten zo hoog zijn, werkt België detachering overmatig in de hand.”

N-VA wil dat de EU-lidstaten zelf een opdeling kunnen maken tussen risicosectoren – waar de kans op misbruik groot is – en niet-risicosectoren. Stevens: “Zo kan sociale dumping doeltreffend worden aangepakt, rekening houdend met de eigenheden van de nationale arbeidsmarkt. In de Belgische bouwsector pakt de 24 maanden maximale detacheringsduur die Eurocommissaris Thyssen voorstelt, het misbruik niet aan. In dergelijke risicosectoren moeten we naar maximaal zes maanden kunnen gaan. Anderzijds willen we voor de niet-risicosectoren geen maximale duurtijd voor detachering opleggen. In de metaalindustrie kunnen detacheringen bijvoorbeeld makkelijk 3 jaar duren. Het vrij verkeer van diensten is voor een open economie als Vlaanderen op vele vlakken een enorme economische meerwaarde. Het is niet de bedoeling dat we dat onnodig inperken.”

Hiernaast pleit N-VA er ook voor om het Europese welvaartstoerisme aan banden te leggen: “Sociale zekerheidstoerisme ondermijnt het draagvlak voor de Europese Unie, wat met het brexit-referendum gebleken is. Daarom hebben we nood aan een apart sociaal statuut voor EU-nieuwkomers. Zij moeten eerst voldoende bijdragen aan onze sociale zekerheid voordat ze ervan kunnen genieten. Sociale rechten moet je opbouwen en zou je niet als veredeld verhuiscadeau mogen krijgen. Bovendien betreuren we dat Europa de export van de kinderbijslag nog steeds niet wil inperken. Nochtans zou dit aan alle lidstaten de mogelijkheid schenken om de uitkeringen te koppelen aan de levensstandaard van de lidstaat waar het kind verblijft. Het leven in Europa is immers niet overal even duur.”

Op federaal niveau stelt N-VA een hervorming van Limosa voor, het informatiesysteem over het aantal buitenlandse gedetacheerde werknemers en zelfstandigen dat in België werkt. Raskin: “Sinds de hervorming van de Limosa-meldingsplicht voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, is dit controlemechanisme niet meer dan een lege doos. Dit moet anders. Daarom willen we Limosa hervormen naar het model van de slimme Dimona/DMFA-aangifte, die vandaag verplicht is voor Belgische werknemers. Die aangifte is de laatste jaren zelf geëvolueerd naar een soort tijdsregistratiesysteem. Ook de Limosa-melding zou een dergelijke evolutie moeten doormaken, zodat aan buitenlandse werknemers dezelfde eisen worden gesteld als aan hun Belgische collega’s. Dat is niet meer dan eerlijk.”

Ook vindt N-VA de Belgische sociale zekerheid vandaag nog te weinig competitief. Raskin: “De hoge sociale lasten in België zijn een belangrijke oorzaak van de uitgebreide detachering. Dat het echter anders kan, bewijzen onze noorderburen. In Nederland zien we al enkele jaren een dalende trend op het vlak van detachering. De verklaring hiervoor ligt mogelijk bij de gedeeltelijke fiscalisering van het Nederlandse sociale stelsel. Ook bij ons zouden we sommige elementen van de sociale zekerheid kunnen fiscaliseren. Denk maar aan persoonsgebonden domeinen zoals de kinderbijslag, ouderenzorg of langdurige invaliditeit. Iedereen die in België zou wonen en werken, zou verzekerd zijn. Bijdragen zouden geïnd worden als een percentage op het belastbaar inkomen. Op die manier realiseer je meteen ook een verlaging van de totale arbeidskost.”

(*) De lijst met maatregelen vindt u in bijlage.

Voor bijkomende vragen kan u terecht bij:

Helga Stevens – helga.stevens@europarl.europa.eu – 0476 90 99 39 (sms)

Wouter Raskin – wouter.raskin@n-va.be – 0496 10 51 95

Yannick Vanderveeren (woordvoerder) – yannick.vanderveeren@europarl.europa.eu – 0473 80 64 46 Diederik Demuynck (woordvoerder) – diederik.demuynck@n-va.be – 0486 06 38 48