Wat nu nadat het Britse Parlement het voorstel voor de brexit-deal van Eerste Minister May heeft verworpen? Zie hieronder mijn reactie

2019-01-17T11:06:58+00:00January 16th, 2019|
NVA

Hallo!

Gisterenavond, op 15 januari 2019, verwierp het Britse House of Commons, te vergelijken met onze Kamer, jammer genoeg het voorstel van brexit-deal van Eerste Minister May.

Nu, de verwerping van de brexit-deal zorgt voor een bijkomende periode van onzekerheid voor onze burgers en bedrijven. De kans op een chaotische ‘no deal’ brexit stijgt hierdoor sterk.

Een ‘no deal’ brexit betekent dat er geen overgangsperiode komt en geen ‘backstop’-regeling van toepassing wordt om de Ierse grenskwestie op te vangen. De relaties tussen het VK en de EU vallen in de huidige stand van zaken vanaf 30 maart terug op bestaande internationale afspraken, want het VK wordt dan gewoon een “derde land” in haar relatie met de EU, zoals bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland.

De enige uitweg op korte termijn om chaos te vermijden is de verlenging van de termijn van artikel 50, op zijn minst tot aan de Europese parlementsverkiezingen. Ik hoop samen met Minister-President Bourgeois dat het VK terugkomt op de onzalige brexit,

Concreet betekent een no-deal:

Inzake handel vallen we terug op de verbintenissen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie of in het Engels, de World Trade Organisation, afgekort WTO. Importtarieven en allerlei douanecontroles wordt dan van kracht waardoor de goederenhandel ernstig ontregeld wordt. Britse goederen zouden dan telkens moeten worden gecontroleerd om te zien of ze nog voldoen aan de EU-normen inzake veiligheid, productievereisten en milieustandaarden. Ook het dienstenverkeer valt terug op de regels van de WTO. Europese goederen zullen eveneens onderworpen worden aan controles en douanerechten.

Het vrij verkeer van personen vervalt op 29 maart om middernacht.

Het wegtransport, maritiem verkeer en de luchtvaart dreigen ontregeld te worden door het wegvallen van de EU-regels en afspraken ter zake.

Studenten en onderzoekers kunnen niet langer genieten van de momenteel voordelige toegang tot de Britse academische sector en vice versa.

Er ontstaat een gat in de EU-begroting met mogelijk gevolgen voor de bestaande fondsen.

Ook voor Vlaanderen zijn de gevolgen zeer groot en nefast. Zo berekende de KULeuven dat mogelijk 28.000 jobs verloren zullen gaan. Volgens de studiedienst van de Vlaamse Regering bedraagt de impact op het Bruto Binnenlands Product -2,6 procent.

Ik roep samen met Vlaanderen dan ook op tot verantwoordelijkheidszin. Het is ondenkbaar dat de relaties tussen de EU en het VK volledig zouden worden beheerst door de regels voor derde landen. Zelfs met Turkije hebben we een douane-unie.

Er zijn nu diverse mogelijkheden: het ideale scenario is een no-brexit. Met andere woorden, het VK blijft gewoon in de EU.  Zo niet moet er minstens snel gezocht worden naar een ander akkoord.

ENGLISH

Hey!

Yesterday evening, on January 15, 2019, the British House of Commons, compared to our Chamber, unfortunately rejected the proposal of brexit deal by Prime Minister May.

Now, the rejection of the brexit deal creates an additional period of uncertainty for our citizens and businesses. The chance of a chaotic ‘no deal’ brexit will therefore increase strongly.

A ‘no deal’ brexit means that there will be no transition period and no ‘backstop’ scheme will apply to cover the Irish border issue. The relations between the UK and the EU fall back on existing international agreements in the current state of affairs as of 30 March, because the UK will then simply become a “third country” in its relationship with the EU, like for example Norway and Iceland.

The only way out of chaos in the short term is to extend the deadline of Article 50, at least until the European parliamentary elections. I hope, together with Minister-President Bourgeois, that the UK will backtrack on the unfortunate brexit,

Concretely, a no-deal means:

With regard to trade, we fall back on the commitments within the framework of the World Trade Organization, abbreviated WTO. Import tariffs and all kinds of customs inspections then will be applied, causing the goods trade to become seriously disrupted. British goods would then have to be checked every time to see if they still comply with EU safety standards, production requirements and environmental standards. The services sector also falls back on the rules of the WTO. European goods will also be subject to controls and customs duties.

Free movement of persons will expire at midnight on 29 March.

Road transport, maritime traffic and aviation are in danger of being disrupted by the disappearance of EU rules and agreements on this matter.

Students and researchers can no longer enjoy the currently advantageous access to the British academic sector and vice versa.

There is a gap in the EU budget with possible consequences for the existing funds.

The consequences for Flanders are also very great and detrimental. For example, the KULeuven calculated that 28,000 jobs may be lost. According to the study department of the Flemish Government, the impact on Gross Domestic Product amounts to -2.6 percent.

Together with Flanders I therefore call for a sense of responsibility. It is inconceivable that relations between the EU and the UK would be fully governed by the rules for third countries. Even with Turkey, we have a customs union.

There are now several possibilities: the ideal scenario is a no-brexit. In other words, the UK simply remains in the EU. If not, a different agreement must be sought at least quickly.